TESTO405i

Testo Thermal Anemometer operated by smartphone
TESTO405i v3.jpg
QTY